You are currently viewing Bir İsa öğrencisinin altı ana işareti

Bir İsa öğrencisinin altı ana işareti

Öğrenciler İsa’nın takipçileridir. Günahlarından dönerek İsa’ya Kurtarıcıları olarak inanmışlardır. Kendilerine ölmüş ve yaşamlarını Rableri olarak O’na teslim etmişlerdir. Mesih artık onların içinde yaşamaktadır ve onları içten dışa tümüyle değiştirmektedir. Bu değişimin birkaç işareti vardır. Bunlardan ilki, yürek değişimidir ve öğrencinin İsa’ya ilk olarak iman etmesiyle başlar. Diğer işaretlerse, öğrenci O’nun bedeninin, yani kilisenin bir parçası olarak İsa’ya olan imanı aracılığıyla büyüdükçe artarak görülür.

Son Buyruğun temel buyruğu öğrenciler yetiştirmektir. Öğrenci sadece belli bir bilgide uzmanlaşan ya da belli ruhsal disiplinleri uygulayan ve Müjde’yi paylaşan bir kişi değildir. Öğrencilik yüreğin, aklın, eğilimlerin, iradenin, ilişkilerin ve amaçların, birbirlerine karşı gelmeden istekle değişmesini içerir.

İsa Öğrencisinin 6 İşareti:

Değişmiş Yürek — Değişmiş İrade

Değişmiş Akıl — Değişmiş İlişkiler

Değişmiş Eğilimler — Değişmiş Amaç

DEĞİŞMİŞ YÜREK: Öğrenciler ruhsal olarak yeniden doğuşa kavuşmuşlardır; Tanrı onların günahlarını bağışlamıştır ve Tanrı’nın Ruhu artık onların içindedir. İsa’ya edilen kurtaran iman aracılığıyla gelen doğaüstü lütuf sayesinde, öğrenciler Hakim Tanrı’nın önünde aklanmış ve Baba Tanrı tarafından evlat edinilmişlerdir. Böylesi lütufkâr bir yeniden doğuş, İsa’nın her öğrencisinde bir değişim başlatmıştır. Ölümden yaşama getirilmiş olarak, öğrenciler artık Kral’ın hizmetkârları ve mirasçıları olarak yaşamakta olan yeni yaratıklardır. Kutsal Ruh tarafından güçlendirilerek, Tanrı’nın onları görkem üzerine görkemle Mesih’in benzerliğine dönüştürmesiyle birlikte kutsallıkta büyürler. Öğrenciler, Mesih’le birlikte gelecekte tam ve son olarak yüceltilme umuduna sımsıkı tutunurlar.

Yani: Öğrenci olmak için, önce yeniden doğmanız gerekir. İnsanların Mesih’e dönmesiyle sonuçlanan müjdeleme, Kutsal Kitap’a dayalı öğrenciliğin olmazsa olmaz ilk adımıdır.

DEĞİŞMİŞ AKIL: Öğrenciler Kutsal Kitap’ı temel alırlar; İsa’nın söylediklerine inanırlar. İsa’nın öğrencileri İsa’nın doğruluğuna inanırlar ve etraflarındaki dünyayı Tanrı’nın Sözü’nün objektifiyle görürler. Öğrenciler Tanrı’nın Sözü’nü her gün okuyup, duyup, çalışıp, anlayıp, ezberleyip ve üzerinde derin derin düşünüp İsa’da kaldıkça, Tanrı onların akıllarını kendisininkine göre şekillendirmeye başlar. Yaratıcıları’nın benzeyişine göre, bilgide yenilenirler. 

Yani: İsa’nın öğrencileri Kutsal Kitap konusunda tutkululardır. Kutsal Kitap onların düşünce biçimlerini tamamen değiştirir ve Kutsal Kitap’ın dünya görüşü onların dünya görüşü haline gelir. Kutsal Kitap’a yaklaşırken, ona öncesinden inanma, anlama ve öğrettiği her şeye itaat etme bağlılığıyla yaklaşırlar. Kutsal Kitap’ın büyük resmini öğrenirler ve parçaları, bütüne bakarak yorumlarlar. 

DEĞİŞMİŞ EĞİLİMLER: Öğrenciler derin bir tatmin duygusuna sahiptirler; İsa’nın arzuladıklarını arzularlar. Ruhsal arayışları onları İsa’ya yöneltmiştir ve İsa onları yalnızca günahlarından kurtarmakla kalmamış, aynı zamanda ruhlarını da tatminle doldurmuştur. Bu yüzden, öğrenciler ruhsal disiplinlere sadece görevleri oldukları için değil, aynı zamanda sevdikleri için katılırlar: Tanrı’yı, O’na tapınarak yüceltirler ve bundan hoşnut kalırlar, dua ederek Tanrı’yla bağ kurmayı ararlar, gündelik yiyeceklerden çok Tanrı’nın Sözü’ne acıkırlar, büyük pişmanlıkla tövbe ederek günahlarını itiraf ederler ve kendi yaşamlarından çok Tanrı’nın yüceliğini severler. Tanrı’ya duyulan böyle bir sevgi, dünyasal şeylere olan sevgiyi devamlı olarak dışarıda tutar. Öğrenciler benliğin arzularını günbegün çarmıha gererler ve Ruh’un meyvelerini vererek Oğul’un geri gelişini özlemle beklerler.

Yani: İsa’nın öğrencileri O’nun sevdiklerini severek, O’nun değer verdiklerine değer vererek ve O’nun nefret ettiklerinden nefret ederek büyürler. Eğilimleri Tanrı’ya bağlı şeyler üzerinedir ve bu eğilimler, günahın ve dünyasal şeylerin çekiciliğinin arzularının yerini almaya başlar. Tanrı’ya yalnızca görev icabı olarak değil, arzu ettikleri için itaat etmeye başlarlar.

DEĞİŞMİŞ İRADE: Öğrenciler alçakgönüllü bir şekilde itaatkârdırlar; İsa’nın buyurduklarını yaparlar. İsa’nın öğrencileri sadece Söz’ü duymakla kalıp kendilerini kandırmazlar; Söz’ün dediklerini yaparlar. Öğrenciler, Kutsal Yazılar’daki emirleri, O’na itaat etmenin verdiği sevinci deneyimlemeleri için kendilerine Kurtarıcı’dan gelen bir davetiye olarak görürler. Ne kadar Tanrı’nın Sözü’ne bağlı olarak yürürlerse, İsa da o kadar onların yollarını Tanrı’nın isteğine göre değiştirir.

Yani: İsa’nın öğrencileri, Sözü’nün öğrettiği her şeye itaat ederek Tanrı’ya itaat ederler. Tanrı’yla aralarını düzeltmek veya Mesih’in yaptıklarına bir şey katmak için değil, ancak Müjde’den doğan iman, umut ve sevgiyle itaat ederler.

DEĞİŞMİŞ İLİŞKİLER: Öğrenciler fedakârlıkla severler; İsa gibi hizmet ederler. Mesih aracılığıyla Tanrı’yla barıştıkları için, öğrenciler Mesih’te olan diğer kişilerle devamlı olarak barışmaya çalışırlar. Bunu özgürce birbirlerini bağışlayarak ve birbirlerine kendilerini düşünmeden hizmet ederek yaparlar. İsa’nın öğrencileri yerel kiliselerin üyeleri olarak bir araya gelirler ve burada kendi yaşamlarından birbirleri için fedakârlıkta bulunarak birbirlerini severler. Bu tür fedakâr bir şefkat yerel kilisenin dışına da çıkar. Öğrenciler ailelerini, evrensel kiliseyi, kaybolmuş olanları ve yoksulları da düşünürler.

Yani: Öğrenciler birbirlerini Mesih’in onları sevdiği gibi severler ve komşularını da kendileri gibi severler. Bu sevgi kendisini bağışlamakla ve hizmetle gösterir ve bunlar düşmanlara karşı bile geçerlidir. Sevgimiz kilisemizi, ailemizi, Mesih’in evrensel bedenini, kaybolmuş olanları ve yoksulları da kapsar. 

DEĞİŞMİŞ AMAÇ: Öğrenciler öğrenci yetiştirmekle ilgilenirler; tüm uluslardan öğrenci yetiştiren öğrenciler yetiştirirler. Tanrı’nın lütfunun etkisiyle, öğrenciler Yüce Görev tarafından büyülenirler. İsa sadece onların yaşam tarzlarını değiştirmekle kalmamış, yaşama sebeplerini de kökten değiştirmiştir. Öğrenciler, Mesih’in Müjdesi’ni yaymak, Mesih’in yaşamını tümüyle yansıtmak, Mesih’in Sözü’nü öğretmek ve Tanrı’nın şöhretini yaymak uğruna etraflarındaki ve dünyadaki insanlar için dua ederek, onlara karşı verici olarak ve onlara giderek Mesih için dünyaya hizmet etmek üzere yaşar ve ölürler.

Yani: İsa’nın öğrencileri Müjde’yi paylaşırlar, öğrenciler yetiştirirler ve dünya üzerinde Müjde’nin tüm insanlara yayılması için uğraşırlar.

Öğrenci O’nun bedeninin, yani kilisenin bir parçası olarak İsa’ya olan imanı aracılığıyla büyüdükçe artarak görülür.

Rab İsa Mesih’e ait olan bir Yeni Antlaşma kilisesi, Mesih’in iki ruhsal törenini uygulayan, O’nun yasaları uyarınca yönetilen, O’nun Sözü tarafından verilen armağan, hak ve ayrıcalıkları yaşama geçiren ve dünyanın her köşesine Müjde’yi yaymaya çalışan vaftiz olmuş ve iman ve Müjde paydaşlığındaki antlaşmayla birbirlerine bağlanmış olan, bağımsız bir yerel imanlı topluluğudur. Her topluluk Mesih’in Rabliği altında, demokratik süreçler aracılığıyla hareket eder. Böyle bir toplulukta, her üye Rabbi olarak Mesih’e karşı sorumludur. Kilisenin Kutsal Kitap’a dayalı görevlileri pastörler ve diyakonlardır. Hem erkekler hem de kadınlar kilisede hizmet edebilse de, pastörlük görevi Kutsal Kitap’a göre sadece erkeklere ayrılmıştır. Yeni Antlaşma, kiliseden aynı zamanda Mesih’in Bedeni olarak bahseder ve bu bedene her yaştan, her ırktan, her dilden, her topluluktan ve her ülkeden kurtulmuş olanlar dahildir.

© Müjde Birliği. Asıl makaleye şuradan erişebilirsiniz: mujdebirligi.com/makaleler/bir-isa-ogrencisinin-alti-ana-isareti